Home > About > Committees

International Organizing Committee

 • Brad Mountford (ANSTO)
 • Deming Shu (APS)
 • Carles Colldelram (ALBA)
 • June Rong Chen (NSRRC)
 • Will Hutcheson (LBL)
 • Keihan Tavakoli (SOLEIL)
 • Sunao Takahashi (SPRING 8)
 • Lixin Yin (SINAP)
 • Ping He (IHEP)
 • Martin Dommach (XFEL)
 • Ralph Doehrmann (DESY)
 • Yifei Jaski (APS)
 • Sarah Macdonell (DIAMOND)
 • Phillipe Marion (ESRF)
 • Lin Zhang (SLAC)
 • Sushil Sharma (BNL)

Scientific Program Committee

Chair: Ping He

 • Tiandou Hu
 • Weifan Sheng
 • Huamin Qu

Local Organizing Committee

Conference Chair: Yuhui Dong

Scientific Secretary: Lin Bian

Editor-in-Chief: Zhichu Chen    Lu Li

 • Ye Tao
 • Ping He
 • Pei Zhang
 • Lijun Guo
 • Shaozhen Liu
 • Yin Li
 • Mengyao Yuan
 • Meijuan Yu
 • Xitong Sun